Obchodní podmínky platné do 31.3.2019

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Rozsah platnosti

 

1)     Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí veškeré závazkové vztahy uzavírané mezi korporací ZEPO Jihlava spol. s r.o., se sídlem Na hranici 10, Jihlava, IČ: 25923137, (dále jen „prodávající“) a druhými stranami (dále jen „kupující“).

2)        Tyto obchodní podmínky představují nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy důkladně seznámil.

3)        Závazkové vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění platném a účinném (dále jen „občanský zákoník“), jakož i dalšími platnými právními předpisy.

4)        Smluvní podmínky použité na konkrétní závazkový vztah mají přednost před těmito obchodními podmínkami a jsou platné pouze v případě výslovného písemného souhlasu obou stran. Strany výslovně vylučují možnost učinit změnu smluvních anebo obchodních podmínek ústní formou.

5)        Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí přednostně před obchodními podmínkami smluvních partnerů (kupujících).

6)        Strany si sjednaly, že právní vztahy s mezinárodním prvkem vzniklé z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím neupravené smlouvou ani těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí českým právem.

 

2. Uzavření smlouvy

 

1)        Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, elektronické (e-mailem, prostřednictvím webových stránek prodávajícího nebo prostřednictvím jiné datové sítě) nebo ústní (též telefonické) objednávky kupujícího. Objednávka musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

                                                  

a)   obchodní firmu/jméno, sídlo nebo místo podnikání kupujícího,

b)   IČ kupujícího (a DIČ v případě, že je podnikatel a je zaregistrován jako plátce DPH),

c)    předmět smlouvy (druh a množství požadovaného výrobku),

d)   požadovaný termín dodání,

e)   způsob dopravy,

f)     způsob dodání zboží (osobní odběr, dobírka, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěná kupujícím atd.),

g)   číslo objednávky, jméno objednávající osoby a v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího.

 

2)        V případě, že objednávka nemá všechny náležitosti ve smyslu čl. 2 odst. 1 obchodních podmínek, ale bude na základě ní plněno, nemůže se kupující dovolávat neplatnosti objednávky a následně neplatnosti závazkového vztahu. Současně vzniká prodávajícímu v případě neúplnosti, nesrozumitelnosti, nebo nesplnění všech náležitostí objednávky právo takovouto objednávku nepřijmout.

3)        V případě elektronické objednávky uskutečňuje kupující objednávku prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu prodávajícího, přičemž kupující potvrdí obsah nákupního košíku, zejména pak odsouhlasí specifikaci zboží obsaženého v košíku, jeho cenu a počet kusů a současně se mu zobrazí také příslušný kód zboží.

4)        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká přijetím objednávky, což prodávající kupujícímu nijak neoznamuje ani nepotvrzuje. Prodávající následně kupujícímu předá listinu označenou jako „faktura“, která plní účel daňového dokladu, dodacího listu a potvrzení vzniku závazkového vztahu (dále také jen jako „faktura-dodací list“).

5)        Faktura-dodací list či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

 

3. Kupní cena

 

1)        Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu, která je stanovena dohodou smluvních stran.

2)        Datum splatnosti kupní ceny určuje prodávající. Splatnost je vyznačena na faktuře-dodacím listu.

3)        V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4)        Cena zahrnuje náklady na dopravu a balné. V případě zvýšených nákladů na balné či přepravu bude přepravné a balné určeno individuálně prodávajícím, případně dohodou smluvních stran.

5)        Kupní cenu je možno hradit:

a)   platbou v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího,

b)   bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury-dodacího listu, vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c)    zálohovou platbou na základě proforma faktury,

d)   platbou na dobírku při doručení zboží na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce,

e)   platbou inkasem zřízeným ve prospěch prodávajícího.

6)        Není-li způsob placení sjednán, způsob platby určí prodávající a tento způsob vyznačí na faktuře-dodacím listu.

7)        V případě bezhotovostního převodu je považován za den zaplacení den, kdy byla platba připsána na účet prodávajícího.

8)        Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy na uhrazení kupní ceny, pokud se jedná o nestandardní zboží či zboží upravované dle přání kupujícího, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Objednávka je vyřízena až v okamžiku úhrady proforma faktury.

9)        Opravný daňový doklad je kupujícímu vystaven jen tehdy

a)   jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží, nebo

b)   nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná.

10)    Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami-dodacími listy. Smluvní strany si sjednaly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu-dodací list). Návrh zápočtu předkládá kupujícímu prodávající. Úhrada však bude provedena pouze v případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.

11)    Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Sankční ujednání všeobecných obchodních podmínek tímto nejsou dotčená.

 

4. Termín plnění a podmínky převzetí zboží

 

1)        Prodávající se zavazuje zboží dodat a kupující se zavazuje jej převzít. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží.

2)        Dnem dodání je den odeslání zboží, předání zboží k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího.

3)        Místem dodání zboží je místo bydliště, místo podnikání nebo sídlo kupujícího nebo provozovna prodávajícího, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

4)        Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu nebo sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat úplatu za uskladnění ve výši 50 % z dohodnuté ceny dle čl. 3 těchto obchodních podmínek za každých započatých 10 dní prodlení.

5)        Pokud kupující v objednávce nepopíše zvláštní způsob balení, je zboží baleno obvyklým způsobem pro daný typ výrobku, dané množství a dojednaný způsob přepravy. Pokud nebylo dohodnuto jinak, prodávající zvolí pro něj ekonomicky nejvýhodnější způsob balení i typ zásilky. Zboží je standardně odesíláno v balící fólii.

 

5. Přechod vlastnictví a nahodilé zkázy

 

1)        Až do úplného zaplacení kupní ceny včetně smluvní pokuty a zákonných úroků z prodlení je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího.

2)        V případě nezaplacení faktury-dodacího listu v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží zaměstnancům prodávajícího. Povinnost kupujícího zaplatit cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení, náklady spojené s uplatňováním pohledávky či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy tímto není dotčena.

3)        Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží ve smyslu čl. 4 odst. 2 obchodních podmínek.

 

6. Vadné a pozdní plnění

 

1)        Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku.

2)        V případě, že zboží bylo odesláno nebo předáno k přepravě, je kupující povinen prohlédnout jej do 48 hodin od převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu ve stanovené lhůtě uplatnit písemně (s přesným popisem vady) u prodávajícího. V případě pozdní reklamace zboží nebude prodávajícím k vadám přihlíženo.

3)        V případě osobního převzetí zboží na prodejně je kupující povinen prohlédnout zboží ihned při osobním předání. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě převzetí zboží prodávajícímu neprodleně oznámit.

4)        Jestliže kupující neprovede kontrolu zboží ve stanovené době, nenese prodávající odpovědnost za vadné výrobky, které byly kupujícímu dodány.

5)        Kupující je povinen před písemným potvrzením převzetí zboží zkontrolovat údaje uvedené na faktuře-dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na fakturu-dodací list a případně převzetí zboží odmítnout jako celek, následně pak ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího.

6)      Není-li sjednáno jinak, musí být vady zboží reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, přičemž tato reklamace se nevztahuje na případy následného poškození zboží způsobeného neodborným zacházením se zbožím provedeným kupujícím či třetí osobou a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi.

 

7. Odstoupení od smlouvy

 

1)        Odstoupit od smlouvy lze pouze ze zákonných důvodů, a to písemnou formou. Toto odstoupení je účinné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

2)        V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % ze sjednané ceny.

3)        Výměna či vrácení bezvadného zboží je možná pouze na základě písemné dohody. Lze vrátit pouze bezvadné zboží v originálním balení, přičemž kupující je povinen uhradit náklady na dopravu s tím spojené. Načatá balení, zboží s omezenou trvanlivostí, speciální výrobky a speciální barevné odstíny, jakož i výrobky, které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávajícího, nemohou být vyměněny ani vráceny.

 

8. Právní režim prodávaného zboží

 

1)        Prodávající prohlašuje, že zboží, které je předmětem kupních smluv, podléhá zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a příslušným nařízením vlády bylo vydáno „prohlášení o shodě“ a toto je k dispozici v sídle prodávajícího.

2)        Výrobky určené a označené pro styk s potravinami splňují požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS ve znění pozdějších předpisů a rovněž požadavky dalších právních předpisů. Podmínky uvedení obalu na trh jsou splněny prohlášením dodavatelů prodávajícího.

 

9. Jiná ustanovení

 

1)        Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení (dále jen „RŘ“) před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.

2)        Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

3)        Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

4)        Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízených služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.

5)        Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18. 11. 2014 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.