Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

I.

Rozsah platnosti

 

1) Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP" nebo „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. společnosti ZEPO Jihlava spol. s r.o., IČ: 25923137, sídlem Na hranici 10, Jihlava,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56805 (dále jen „prodávající") a jinou fyzickou či právnickou osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“), vzniklé v souvislosti s prodejem výrobků, služeb nebo jiného plnění dodávaného prodávajícím na základě smlouvy. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě nebo jiná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před ustanoveními OP.

2) Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Závazkové vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění platném a účinném (dále jen „občanský zákoník“), jakož i dalšími platnými právními předpisy.  Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí přednostně před obchodními podmínkami smluvních partnerů (kupujících).

3) Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Vůči kupujícímu je změna účinná okamžikem doručení aktuálních obchodních podmínek kupujícímu. Neoznámí-li kupující do 30 dnů od doručení aktuálních obchodních podmínek prodávajícímu písemnou výpověď smlouvy, považuje se toto za souhlas s novým zněním obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4) Strany si sjednaly, že právní vztahy s mezinárodním prvkem vzniklé z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím neupravené smlouvou ani těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí českým právem.

 

II.

Uzavření smlouvy

 

 1)  Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, elektronické (e-mailem, prostřednictvím webových stránek prodávajícího nebo prostřednictvím jiné datové sítě) nebo ústní (též telefonické) objednávky kupujícího. Objednávka musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a)   obchodní firmu/jméno, sídlo nebo místo podnikání kupujícího,

b)   IČ kupujícího (a DIČ v případě, že je podnikatel a je zaregistrován jako plátce DPH),

c)    předmět smlouvy (druh a množství požadovaného výrobku),

d)   požadovaný termín dodání,

e)   způsob dopravy,

f)     způsob dodání zboží (osobní odběr, dobírka, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěná kupujícím atd.),

g)   číslo objednávky, jméno objednávající osoby a v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího.

 2)  V případě, že objednávka nemá všechny náležitosti ve smyslu čl. 2 odst. 1 obchodních podmínek, ale bude na základě ní plněno, nemůže se kupující dovolávat neplatnosti objednávky a následně neplatnosti závazkového vztahu. Současně vzniká prodávajícímu v případě neúplnosti, nesrozumitelnosti, nebo nesplnění všech náležitostí objednávky právo takovouto objednávku nepřijmout.

3)  V případě elektronické objednávky uskutečňuje kupující objednávku prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu prodávajícího, přičemž kupující potvrdí obsah nákupního košíku, zejména pak odsouhlasí specifikaci zboží obsaženého v košíku, jeho cenu a počet kusů a současně se mu zobrazí také příslušný kód zboží.

4)  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká již přijetím objednávky, což prodávající kupujícímu nijak neoznamuje ani nepotvrzuje. Prodávající následně kupujícímu předá listinu označenou jako „faktura“, která plní účel daňového dokladu, dodacího listu a potvrzení vzniku závazkového vztahu (dále také jen jako „faktura-dodací list“).

5)  Faktura-dodací list či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

 

III.

Předmět smlouvy

 

1)    Předmětem smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je vždy dodání zboží nebo služby /dále jen „dodávky“ nebo „zboží“/, vymezené v dané kupní smlouvě v dohodnutých termínech, kdy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství a kvalitě dané smlouvou a kupující se zavazuje za toto zboží zaplatit kupní cenu.

 

IV.

Kupní cena a platební podmínky

 

1)        Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu, která je stanovena dohodou smluvních stran.

2)        Datum splatnosti kupní ceny je 14 dnů ode dne vystavení faktury.

3)        V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Povinná smluvní strana se zavazuje uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu (smluvní pokuty) ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje rovněž na úhradu úroků z prodlení. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na řádné splnění povinností ze strany prodávajícího.

4)        Cena zahrnuje náklady na dopravu a balné. V případě zvýšených nákladů na balné či přepravu bude přepravné a balné určeno individuálně prodávajícím, případně dohodou smluvních stran.

5)        Kupní cenu je možno hradit:

a)   platbou v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího,

b)   bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury-dodacího listu, vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c)    zálohovou platbou na základě proforma faktury,

d)   platbou na dobírku při doručení zboží na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce,

e)   platbou inkasem zřízeným ve prospěch prodávajícího.

6)        V případě bezhotovostního převodu je považován za den zaplacení den, kdy byla platba připsána na účet prodávajícího.

7) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny, případně dalších nároků prodávajícího vyplývajících ze smlouvy a těchto OP, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží, týž následek má, nepřevezme-li kupující předmět plnění, ač mu prodávající umožnil s předmětem plnění nakládat.

8) Veškerá plnění, která prodávající obdrží od kupujícího, se započítávají nejprve na úrok z prodlení, následně na kupní cenu a dále pak na úplatu z prodloužené splatnosti, nedohodnou-li se strany jinak.

9) Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy na uhrazení kupní ceny, pokud se jedná o nestandardní zboží či zboží upravované dle přání kupujícího, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Objednávka je vyřízena až v okamžiku úhrady proforma faktury.

10)  Opravný daňový doklad je kupujícímu vystaven jen tehdy

a)   jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží, nebo

b)   nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná.

11)    Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami-dodacími listy. Smluvní strany si sjednaly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu-dodací list). Návrh zápočtu předkládá kupujícímu prodávající. Úhrada však bude provedena pouze v případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.

12)    Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Sankční ujednání všeobecných obchodních podmínek tímto nejsou dotčená.

 

 V.

Dodací termíny a dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží

 

1)   Dnem dodání je den odeslání zboží, předání zboží k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Nebude-li dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo prodávajícího. Pokud je místem plnění místo jiné než sídlo prodávajícího, jdou náklady k tíži kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2)  Prodávající se zavazuje zboží dodat a kupující se zavazuje jej převzít. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky předmětu plnění. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodaný předmět plnění, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

3) Zboží je dodáno okamžikem, kdy kupující převezme zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak. Má-li být zboží přepravováno, dojde k předání zboží kupujícímu okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.

4) Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit fakturu, která slouží též jako dodací list, v němž potvrdí převzetí zboží v kvalitě a množství tam uvedeném.

5) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží kupujícímu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující zboží, ačkoliv bylo zboží připraveno k předání ze strany prodávajícího, nebo mu bylo umožněno se zbožím nakládat.

Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při dopravě zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem faktury-dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6) Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit ujednanou cenu, ledaže způsobil škodu prodávající porušením své povinnosti.

7)     Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve ujednaných dodávkách zboží. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením ceny zboží se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

8)   Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu nebo sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat úplatu za uskladnění ve výši 50 % z dohodnuté ceny dle čl. 3 těchto obchodních podmínek za každých započatých 10 dní prodlení.

9)    Pokud kupující v objednávce nepopíše zvláštní způsob balení, je zboží baleno obvyklým způsobem pro daný typ výrobku, dané množství a dojednaný způsob přepravy. Pokud nebylo dohodnuto jinak, prodávající zvolí pro něj ekonomicky nejvýhodnější způsob balení i typ zásilky. Zboží je standardně odesíláno v balící fólii. Zvýšené náklady související s tímto balením jdou k tíži kupujícího.

 

 VI.

Dodací termíny a dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží

 

1)     Až do úplného zaplacení kupní ceny včetně smluvní pokuty a zákonných úroků z prodlení je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího.

2)      V případě nezaplacení faktury-dodacího listu v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží zaměstnancům prodávajícího. Povinnost kupujícího zaplatit cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení, náklady spojené s uplatňováním pohledávky či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy tímto není dotčena.

3)      Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

4)     Kupující odpovídá za to, že zboží bude převzato pouze osobou k tomu oprávněnou. Oprávněnou osobou se rozumí statutární orgán právnické osoby nebo jiná osoba výslovně kupujícím písemně pověřená. Při převzetí zboží je oprávněná osoba povinna prokázat svou totožnost a případně předložit doklad opravňující ji k převzetí zboží, pokud to prodávající požaduje. Má se zato, že byl prodávající v dobré víře, že předává zboží oprávněné osobě. Převzetí zboží neoprávněnou osobou jde k tíži kupujícího. V případě, že zboží nebude převzato z důvodu, že na místě určeném pro dodání se v daném čase nenachází žádná oprávněná osoba, bude zboží vráceno prodávajícímu. Kupující bude povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením nebo uložením zboží.

 

VII.

Kvalita zboží, uplatňování vad

 

1)    Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti, balení a provedení ve stanovených dodacích termínech. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem obecně závazným právním předpisům.

2)   Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou nebo vlastnosti obvyklé. V případě, že zboží bylo odesláno nebo předáno k přepravě, je kupující povinen prohlédnout jej do 48 hodin od převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu ve stanovené lhůtě uplatnit písemně (s přesným popisem vady) u prodávajícího. V případě pozdní reklamace zboží nebude prodávajícím k vadám přihlíženo.

3)    V případě osobního převzetí zboží na prodejně je kupující povinen prohlédnout zboží ihned při osobním předání. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě převzetí zboží prodávajícímu neprodleně oznámit.

4)    Jestliže kupující neprovede kontrolu zboží ve stanovené době, nenese prodávající odpovědnost za vadné výrobky, které byly kupujícímu dodány.

5)        Kupující je povinen před písemným potvrzením převzetí zboží zkontrolovat údaje uvedené na faktuře-dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na fakturu-dodací list a případně převzetí zboží odmítnout jako celek, následně pak ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího.

6)      Není-li sjednáno jinak, musí být vady zboží reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, přičemž tato reklamace se nevztahuje na případy následného poškození zboží způsobeného neodborným zacházením se zbožím provedeným kupujícím či třetí osobou a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi.

 

VIII.

Trvání smlouvy a její ukončení

 

1)    Dodání zboží může prodávající přerušit v případě, že:

 

a)     kupující neplní řádně povinnosti stanovené smlouvou a těmito OP, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle smlouvy a OP,

b)     vznikne překážka na straně prodávajícího, která znemožňuje dodání zboží stanovené smlouvou a jejíž vznik prodávající i při vynaložení veškeré péče nemohl rozumně předpokládat před uzavřením smlouvy.

2)    Prodávající je oprávněn od smlouvy, či její části bez dalšího odstoupit v případech stanovených zákonem, jakož i v případě, že:

a)         kupující neplní řádně povinnosti stanovené smlouvou nebo těmito OP, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle smlouvy nebo OP, trvajících déle než 14, slovy čtrnáct, dní,

b)         na majetek kupujícího byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, nebo byla zahájena jakákoliv jiná forma insolvenčního řízení nebo kupující vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy, podle platných předpisů, případně byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení jakékoliv formy insolvenčního řízení či likvidace. O této skutečnosti je kupující povinen neprodleně podat prodávajícímu informaci,

c)         kupující je v prodlení s převzetím zboží po dobu trvající déle než 14, slovy čtrnáct, dní.

3)    Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí být doručeno druhé smluvní straně a je účinné třetím dnem od doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, případně nároku na náhradu škody, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % ze sjednané ceny.

4)    Výměna či vrácení bezvadného zboží je možná pouze na základě písemné dohody. Lze vrátit pouze bezvadné zboží v originálním balení, přičemž kupující je povinen uhradit náklady na dopravu s tím spojené. Načatá balení, zboží s omezenou trvanlivostí, speciální výrobky a speciální barevné odstíny, jakož i výrobky, které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávajícího, nemohou být vyměněny ani vráceny.

 

IX.

Právní režim dodávaného zboží

 

1)        Prodávající prohlašuje, že zboží, které je předmětem kupních smluv, podléhá zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a příslušným nařízením vlády bylo vydáno „prohlášení o shodě“ a toto je k dispozici v sídle prodávajícího.

2)        Výrobky určené a označené pro styk s potravinami splňují požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS ve znění pozdějších předpisů a rovněž požadavky dalších právních předpisů. Podmínky uvedení obalu na trh jsou splněny prohlášením dodavatelů prodávajícího.

 

X.

Ostatní a závěrečná ustanovení

 

1)    Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

2)     Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

3)     Osobní údaje svých klientů a dodavatel zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobné informace o způsobu zpracování osobních údajů, účelech, právním základu zpracování, příjemcích, době uchování údajů a právech subjektů údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde JE POTŘEBA DOPLNIT PŘÍMÝ ODKAZ NA ZÁSADY

4)     Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2024 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.